OT2019 Házirend

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 29. Országos Találkozójának
(Zöld Civil Országos Találkozó, Budapest, 2019. május 31. – június 2.)
házirendje

 

Jelen házirend a Zöld Civil Együttműködés internetes oldalán (zoldcivil.hu), facebook oldalán, a regisztrációra szolgáló felületen, valamint a Zöld Civil Országos Találkozó információs pultjánál kerül közlésre. A házirend a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzatával együtt érvényes a szervezőkre és a résztvevőkre egyaránt.

A Zöld Civil Országos Találkozó (továbbiakban: Országos Találkozó, OT, rendezvény) szervezője a Zöld Civil Együttműködés Koordinációs Tanácsa, társszervezői a programokat adó zöld civil szervezetek.

A rendezvény résztvevője, aki a rendezvényre regisztrál honlapon és/vagy élőben a helyszínen, illetve aki a rendezvény programjainak otthont adó helyszínekre belép. A szervező indoklással megtagadhatja a részvételi lehetőséget a részt venni szándékozótól.

A rendezvény programjainak helyszíneire belépő résztvevő a belépésével együtt automatikusan elfogadja a házirendet.

A házirend módosulásáról a szervező tájékoztatja a regisztrált résztvevőket a regisztrációnál megadott e-mail címükön keresztül, valamint kifüggeszti az új házirendet a fent megadott helyeken. Az új házirendet el nem fogadó résztvevő kérheti regisztrációja törlését. Amennyiben és amíg a résztvevő nem kéri regisztrációja törlését, úgy az új házirendet elfogadottnak tekinti. A szervező nem vállal felelősséget a regisztrációnál megadott hibás e-mail címekből, vagy a kiküldött e-mail szűrőkön való fennakadásából fakadó tájékozatlanságért. Az e-mail biztonságos megérkezése érdekében a zoldot2019@gmail.com e-mail címet javasolt a résztvevőnek az elektronikus levelezési címtárába felvennie. A rendezvény programjainak helyszíneire belépő résztvevő a belépésével együtt automatikusan elfogadja az új házirendet.

 

Lényegesebb viselkedési szabályok

A 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek.

A résztvevő a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, testi épségét vagy tulajdonát veszélyeztetheti vagy sértheti. A résztvevő a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti és környezeti értékek megóvására ügyelni és köteles tartózkodni azok károsításától. Amennyiben a rendezvényen szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség, a résztvevő köteles azt használni.

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. A résztvevő elfogadja, hogy nyilvános rendezvényen vesz részt, nyilvánosságra kerülő hang-, fotó- és filmfelvétel készülhet róla.

A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket a szervező, illetve az általa megbízott szolgáltatók nem szolgálnak ki. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

A szervező a rendezvény ideje alatt nem biztosít szállást a résztvevőknek (a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk szállásukról, a szállásokkal kapcsolatos felelősség a résztvevőké).

A szervező nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért. A résztvevő anyagi felelősséget vállal az általa okozott anyagi károkért.

A szervező parkolót nem biztosít, járműveket nem őriz. A rendezvény helyszínein és a környékükön a szokásos működési rendnek megfelelően lehet parkírozni. A szervező ajánlja a résztvevők számára, hogy a rendezvény helyszínei között elsősorban gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedési eszközzel közlekedjen.

A rendezvény helyszínein dohányozni csak a hivatalosan kijelölt helyeken lehet.

A vendéglátással, a szervezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, továbbá panaszokkal és ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni. Kérjük, a talált tárgyakat az információs pultnál leadni, az elveszett tárgyakat ugyanitt lehet keresni.

A szervezők a rendezvény teljes egészére (programok, szállás, étkezés, helyszínek stb.) a változtatás jogát fenntartják.

A résztvevő köteles betartani a rendezvény helyszínéül szolgáló épületek és intézmények saját szabályait, azokért felelősséget vállal.

 

Szavazati jog a Zöld Civil Országos Találkozón

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint szavazati joggal bármelyik civil szervezet vagy be nem jegyzett csoport részt vehet az OT-n, amely regisztrációjával elfogadja az SZMSZ-t és a jelen házirendet, valamint igazak rá az alábbiak:

  • környezet- és természetvédelmi témával foglalkozik alapszabálya / alapító okirata szerint,
  • alapvetően közérdekű, nem nyereségérdekelt tevékenységet folytat,
  • nem tartozik politikai párthoz vagy gazdasági érdekcsoporthoz,
  • be nem jegyzett csoport esetén két, az előző Országos Találkozón szavazati joggal részt vett civil szervezet ajánlásával rendelkezik. (Egy civil szervezet maximum két ilyen ajánlást adhat ki.)

A szavazati jog gyakorlásához a szavazati jog gyakorlójának nyilatkoznia kell, hogy ismeri a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzata 2.§. 2. pontját, és e szerint jogosult szavazati joggal részt venni az OT-n.

A szavazati jog gyakorlásához legkésőbb a helyszínen 2019.06.01. (szombat) 12:00 óráig be kell nyújtani a szavazásra jogosult nevére kiállított hivatalos megbízó levelet. Jogi személyiséggel nem rendelkező csoportként (civil társulásként) szükséges két, előző évi OT résztvevő szervezet ajánlásának benyújtása.

Szavazati jog gyakorlásához alapesetben nincs szükség egyéb hivatalos dokumentum benyújtására. A szavazati jog gyakorlásának jogszerűségét a Koordinációs Tanács által megbízott bizottság ellenőrzi a nyilvánosan elérhető dokumentumok felhasználásával. Kétely, vagy nyilvánosan elérhető dokumentumok hiányában a bizottság bekérhet dokumentumokat a szervezettől (ezért érdemes a résztvevőnek magával hoznia a rendezvényre a szervezet alapító okiratát vagy alapszabályát, valamint jogerős bírósági végzését vagy bírósági kivonatát). Amennyiben a szervezet nem nyújtja be azokat, és/vagy a bizottság nem tudta hitelt érdemlően a szavazati jogosultságot megállapítani, a bizottság elutasíthatja a szavazati jog kiadását.

 

Delegálás menete

A Delegáltak jelölésére szolgáló testületi lista egyeztetési anyagát a Koordinációs Tanács által megválasztott bizottság teszi közzé a zoldcivil online felületeken. A Zöld Civil Együttműködés tagjai az ot.delegalas@gmail.com email címre küldhetik el javaslataikat a testületekkel kapcsolatban. A bizottság jogosult kiegészíteni és módosítani a testületi listát. A bizottság a testületi lista végleges tervezetét 2019.04.26-ig teszi közzé a zoldcivil online felületeken. Az Országos Találkozó regisztrált résztvevői 2019.05.03-ig tehetnek észrevételeket a listával kapcsolatban az ot.delegalas@gmail.com email címre küldött levéllel. A bizottság dönt az esetleges észrevételekről és döntéséről tájékoztatja az észrevételt tevőket 2019.05.10-ig. A döntés ellen az Országos Találkozóhoz lehet fellebbezni az ot.delegalas@gmail.com email címre 2019.05.30-ig küldött levélben. A fellebbezésről az OT plenáris ülése dönt.

A Delegáltak jelölését 2019.06.01. (szombat) 10:30 óráig lehet megtenni a meghirdetett online felületen vagy az OT információs pultjánál, mindkét esetben mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát. A delegálti listát a bizottság az OT információs pultjánál függeszti ki közszemlére 12:00 órakor. Az OT résztvevői 14:00 óráig tehetnek észrevételeket, amelyeket a KT által választott bizottság bírál el. Fellebbezés esetén az OT plenáris ülése dönt.

A delegáltakról való szavazás elektronikus úton történik 2019.06.01. (szombat) 17:00 – 21:00 óra között. Az OT résztvevők aláírás ellenében az információs pultnál kapják meg a szavazást lehetővé tevő egyéni kódot. Szavazni saját elektronikus eszközökön is lehetséges.

 

Állásfoglalások

Az előreláthatóan fontos ügyekben megalkotott állásfoglalások tervezeteit 2019.05.10-ig kell leadni az ot.delegalas@gmail.com email címre. Az állásfoglalás tervezeteket a szervezők közzéteszik a zöldcivil online felületeken, valamint a Zöld Civil Együttműködés Fórum levelező listáján vitát kezdeményeznek róluk. Az állásfoglalások végleges tervezeteit a szervezők 2019.05.30-ig a zöldcivil online felületeken teszik közzé. Az ily módon megvitatott állásfoglalások tervezeteit az OT szombat délutáni plenáris ülése automatikusan veszi napirendre.

Az Országos Találkozó ideje alatti tanácskozások által kialakított vagy módosított állásfoglalások tervezeteit legkésőbb 2019.06.01. (szombat) 12:00 óráig kell leadni az ot.delegalas@gmail.com email címre, valamint kifüggeszteni helyben az OT faliújságján. Az ily módon kialakult állásfoglalások tervezeteinek napirendre vételéről az OT szombati délutáni plenáris ülése egyszerű többséggel dönt.

Az az állásfoglalás válik a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 29. Országos Találkozója által elfogadott állásfoglalássá, amelyet az OT szombat délutáni plenáris ülése az SZMSZ-ben meghatározott többséggel támogat.

 

Adatvédelem és adatkezelés:

A résztvevő ellenszolgáltatás nélkül kifejezetten hozzájárul a regisztrációjával megadott személyes adatainak – 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő – adatkezelő általi teljes körű kezeléséhez. Az adatkezelő a kezelt adatokat törvényi és szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező esetek, valamint a Koordinációs Tanács és a következő Országos Találkozó szervezőjének kivételével harmadik személynek nem adja át. A külső beavatkozás – hackertámadás, honlapfeltörés – következtében ismertté vált adatokért az adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
Adatkezelő: Így lesz kerek a világ! Egyesület (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
Adatfeldolgozó: Így lesz kerek a világ! Egyesület (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a résztvevő részt vehessen a szervező által meghirdetett Országos Találkozón, valamint tájékoztatást kaphasson hírekről, programokról.
Az adatkezelő a résztvevő által megadott adatokat szerződéses és/vagy törvényi kötelezettség által megszabott kötelező adatkezelési határidő lejártáig, továbbá az Országos Találkozók és az általa létrehozott struktúrák (honlap, levlisták, KT, FEB) fennállásáig kezeli.
A résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti helyesbítésüket és törlésüket az alábbi címeken: E-mail: info@igyleszkerekavilag.hu; Postai úton: Így lesz kerek a világ! Egyesület (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
A résztvevő adatszolgáltatása önkéntes, a résztvevő elfogadja, hogy amennyiben törvény vagy szerződéses kötelezettség az adatkezelő részére kötelező adatkezelést ír elő, a résztvevő által kért törlésnek az adatkezelő csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény 13-17. pontjai (14-23.§) biztosítják.
A résztvevő elfogadja, hogy 18 év alatti résztvevő esetében a törvényi kötelezettségnek megfelelően az adatkezelő szülői hozzájárulást kérhet az adatkezelés engedélyezéséhez. Hozzájárulás hiányában az adatkezelő törölheti a résztvevőt.

 

NAIH nyilvántartási számok:

Honlapon történő regisztráció. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82990/2015.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. www.zoldcivil.hu. NAIH-82991/2015.
Adatbázis építése. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82992/2015.
Aláírásgyűjtés – polgári kezdeményezés. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82993/2015.
Ügyfélkapcsolat. www.zoldcivil.hu.: NAIH-83001/2015.
Nem hivatalos statisztika célját szolgáló adatbázis kezelése. www.zoldcivil.hu.: NAIH-83000/2015.
Honlapon történő regisztráció. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83588/2015.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83040/2015.
Adatbázis építése. www.zöldcivil.hu.: NAIH-82994/2015.
Aláírásgyűjtés – polgári kezdeményezés. www.zöldcivil.hu.: NAIH-82995/2015.
Ügyfélkapcsolat. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83041/2015.
Nem hivatalos statisztika célját szolgáló adatbázis kezelése. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83002/2015.

Budapest, 2019. április 8.

letölthető pdf változat

 


 

További információk:

Főoldal

Regisztráció

Program

Minden infó egy helyen

Kérdések-válaszok