Házirend

Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 26. Országos Találkozójának (Őriszentpéter, 2016. április 29. -május 1.) házirendje

Jelen házirend a Zöld Civil Együttműködés és Országos Találkozó internetes oldalán (ZoldCivil.hu és a ZöldCivil.hu), Facebook oldalán, valamint a Találkozó információs pultjánál közlésre kerül, megismerhető, elérhető.

Az Országos Találkozó főszervezője a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, társzervezői a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, valamint a Reflex Környezetvédő Egyesület.

A találkozó résztvevője, aki a találkozóra regisztrál a honlapon és/vagy élőben a helyszínen, illetve aki a találkozó programjainak otthont adó helyszínekre – beleértve a különböző fajtájú szállások területét – belép. A szervező indoklással megtagadhatja a részvételi lehetőséget a részt venni szándékozótól.

A találkozó programjainak helyszíneire belépő résztvevő a belépésével együtt automatikusan elfogadja a házirendet.

A házirend módosulásáról a szervező tájékoztatja a regisztrált résztvevőket a regisztrációnál megadott e-mail címükön keresztül, valamint kifüggeszti az új házirendet a fent megadott helyeken. Az új házirendet el nem fogadó résztvevő kérheti regisztrációja törlését. Amennyiben a résztvevő 1 napon belül nem kéri regisztrációja törlését, úgy az új házirendet elfogadottnak tekinti. A szervező nem vállal felelősséget a regisztrációnál megadott hibás e-mail címekből, vagy a kiküldött levél szűrőkön való fennakadásából fakadó tájékozatlanságért. A levél biztonságos megérkezése érdekében az
ot-jelentkezes@zoldcivil.hu e-mail címet javasolt a résztvevőnek az elektronikus levelezési címtárába felvennie. A találkozó programjainak helyszíneire belépő résztvevő a belépésével együtt automatikusan elfogadja az új házirendet.

Lényegesebb viselkedési szabályok

  1. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a találkozó területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek.

A résztvevő a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, testi épségét vagy tulajdonát veszélyeztetheti vagy sértheti. A résztvevő a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek megóvására ügyelni és köteles tartózkodni azok károsításától. A rendezvényen szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség.

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. A résztvevő elfogadja, hogy nyilvános rendezvényen vesz részt, nyilvánosságra kerülő hang-, fotó- és filmfelvételek készülhetnek róla.

A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket a szervező, illetve az általa megbízott szolgáltatók nem szolgálnak ki. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

A Találkozó által biztosított szállást elfoglaló résztvevők a szállások zárását, a kulcsok egymás közötti használatát egymással együttműködve szervezik meg, ebben a szervezők nem kötelesek segítséget nyújtani. A szobákban elhelyezett értéktárgyakért a szervező felelősséget nem vállal.

A szervező nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért. A résztvevő anyagi felelősséget vállal az általa okozott anyagi károkért.

A szervező parkolót korlátozott számban biztosít, járműveket nem őriz. A résztvevő törekszik arra, hogy az Országos Találkozó helyszínei között elsősorban gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedési eszközzel közlekedik.

A rendezvény helyszínein dohányozni csak a hivatalosan kijelölt helyeken lehet.

A vendéglátással, a szervezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, továbbá panaszokkal és ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni. Kérjük, a talált tárgyakat az információs pultnál leadni, az elveszett tárgyakat ugyanitt lehet keresni.

A szervezők a rendezvény teljes egészére (programok, szállás, étkezés, helyszínek stb.) a változtatás jogát fenntartják.

A résztvevő köteles betartani a találkozó helyszínéül szolgáló épületek és intézmények saját szabályait, azokért felelősséget vállal.

Szavazati jog az Országos Találkozón

Környezet és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint szavazati joggal bármelyik civil szervezet vagy be nem jegyzett csoport részt vehet az OT-n, aki regisztrációjával elfogadja az SZMSZ-t és a jelen házirendet, valamint igazak rá az alábbiak:

  • környezet és természetvédelmi témával foglalkozik alapszabálya / alapító okirata szerint,
  • alapvetően közérdekű, nem nyereségérdekelt tevékenységet folytat,
  • nem tartozik politikai párthoz vagy gazdasági érdekcsoporthoz,
  • be nem jegyzett csoport esetén két, az előző Országos Találkozón szavazati joggal részt vett civil szervezet ajánlásával rendelkezik. (Egy civil szervezet maximum két ilyen ajánlást adhat ki.)

A szavazati jog gyakorlásához a szavazati jog gyakorlójának nyilatkoznia kell, hogy ismeri a Környezet és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Szervezeti és Működési Szabályzata 2.§. 2. pontját, és e szerint jogosult szavazati joggal részt venni az OT-n.

A szavazati jog gyakorlásához legkésőbb a helyszíni regisztrációkor be kell nyújtani a szavazásra jogosult nevére kiállított hivatalos megbízó levet. Jogi személyiséggel nem rendelkező csoportként (civil társulásként) szükséges két, tokaji OT résztvevő szervezet ajánlásának benyújtása.

Szavazati jog gyakorlásához alapesetben nincs szükség egyéb hivatalos dokumentum benyújtására. A szavazati jog gyakorlásának jogszerűségét a Koordinációs Tanács által megbízott bizottság ellenőrzi a nyilvánosan elérhető dokumentumok felhasználásával. Kétely, vagy nyilvánosan elérhető dokumentumok hiányában a bizottság bekérhet dokumentumokat a szervezettől. Amennyiben a szervezet nem nyújtja be azokat, a bizottság elutasíthatja a szavazati jog kiadását.

Delegálás menete

A Delegáltak jelölésére szolgáló testületi lista első tervezetét a Koordinációs Tanács által megválasztott bizottság teszi közzé. A lista megtalálható lesz a zoldcivil.hu honlapon és az OT faliújságján is. A Zöld Civil Együttműködés tagjai az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre küldhetik el javaslataikat a testületekkel kapcsolatban. A bizottság jogosult később kiegészíteni, módosítani a testületi listát. A bizottság a testületi lista végleges tervezetét 2016. április 15-ig teszi közzé a zoldcivil.hu honlapon. Az Országos Találkozó regisztrált résztvevői április 22-ig tehetnek észrevételeket a listával kapcsolatban az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre küldött levéllel. A bizottság dönt az esetleges észrevételekről és döntéséről tájékoztatja az észrevételt tevőket. A döntés ellen az Országos Találkozóhoz lehet fellebbezni az ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre 2016. április 27-ig küldött levélben. A fellebbezésről az OT pénteki plenáris ülése dönt.

A Delegáltak jelölését 2016. április 30. (szombat) 11 óráig lehet megtenni a meghirdetett online felületen vagy az OT információs pultjánál, mindkét esetben mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát. A delegálti listát a bizottság az OT információs pultjánál függeszti ki közszemlére április 30-a 13 órakor. Az OT résztvevői 14 óráig tehetnek észrevételeket. Az észrevételek bizottság általi el nem fogadása esetén az észrevételt tevő a 15 órakor kezdődő plenáris ülése kezdetén az Országos Találkozóhoz fordulhat felülbírálatért.

A delegáltakról való szavazás elektronikus úton történik április 30-a, szombat 17-21 óra között. Az OT résztvevők aláírás ellenében az információs pultnál kapják meg a szavazást lehetővé tevő egyéni kódot. Szavazni a Művelődési Ház számítógépein vagy saját számítógépen lehetséges.

Állásfoglalások

Minden OT résztvevőnek joga van állásfoglalást kezdeményeznie. Az előre láthatóan fontos ügyekben megalkotott állásfoglalások tervezeteit március 31-ig kell le adni
ot-delegalas@zoldcivil.hu email címre. Az állásfoglalás tervezetekről a szervezők a Zöld Civil Együttműködés fórum listáján vitát kezdeményeznek, illetve megküldik a regisztrált jelentkezőknek. Az állásfoglalások végleges tervezeteit az előterjesztők április 22-ig küldik meg az OT szervezőknek. Az ily módon megvitatott állásfoglalások tervezeteit az OT vasárnapi plenáris ülése automatikusan veszi napirendre.

Az Országos Találkozó ideje alatti tanácskozások által kialakított vagy módosított állásfoglalások tervezeteit legkésőbb április 30. (szombat) 20 óráig kell a Szervezőknek elektronikus módon leadni, valamint kifüggeszteni az OT faliújságján. Az ily módon kialakult állásfoglalások tervezeteinek napirendre vételéről az OT vasárnapi plenáris ülése egyszerű többséggel dönt.

Az az állásfoglalás válik a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek XXVI. Országos Találkozója által elfogadott állásfoglalássá, amelyet az OT vasárnapi plenáris ülése az SZMSZ-ben meghatározott többséggel támogat.

Adatvédelem és adatkezelés:

A résztvevő ellenszolgáltatás nélkül kifejezetten hozzájárul a regisztrációjával megadott személyes adatainak – 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő – adatkezelő általi teljes körű kezeléséhez. Az adatkezelő a kezelt adatokat törvényi és szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező esetek, valamint a Koordinációs Tanács és a következő Országos Találkozó szervezőjének kivételével harmadik személynek nem adja át. A külső beavatkozás – hackertámadás, honlapfeltörés – következtében ismertté vált adatokért az adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
Adatkezelő: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
Adatfeldolgozó: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a résztvevő részt vehessen a szervező által meghirdetett Országos Találkozón, valamint tájékoztatást kaphasson hírekről, programokról.
Az adatkezelő a résztvevő által megadott adatokat szerződéses és/vagy törvényi kötelezettség által megszabott kötelező adatkezelési határidő lejártáig, továbbá az Országos Találkozók és az általa létrehozott struktúrák (honlap, levlisták, KT, FEB) fennállásáig kezeli.
A résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti helyesbítésüket és törlésüket az alábbi címeken: E-mail: info@igyleszkerekavilag.hu; Postai úton: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
A résztvevő adatszolgáltatása önkéntes, a résztvevő elfogadja, hogy amennyiben törvény vagy szerződéses kötelezettség az adatkezelő részére kötelező adatkezelést ír elő, a résztvevő által kért törlésnek az adatkezelő csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény 13-17. pontjai (14-23.§) biztosítják.
A résztvevő elfogadja, hogy 18 év alatti résztvevő esetében a törvényi kötelezettségnek megfelelően az adatkezelő szülői hozzájárulást kérhet az adatkezelés engedélyezéséhez. Hozzájárulás hiányában az adatkezelő törölheti a résztevőt.

NAIH nyilvántartási számok:

Honlapon történő regisztráció. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82990/2015.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. www.zoldcivil.hu. NAIH-82991/2015.
Adatbázis építése. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82992/2015.
Aláírásgyűjtés – polgári kezdeményezés. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82993/2015.
Ügyfélkapcsolat. www.zoldcivil.hu.: NAIH-83001/2015.
Nem hivatalos statisztika célját szolgáló adatbázis kezelése. www.zoldcivil.hu.: NAIH-83000/2015.
Honlapon történő regisztráció. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83588/2015.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83040/2015.
Adatbázis építése. www.zöldcivil.hu.: NAIH-82994/2015.
Aláírásgyűjtés – polgári kezdeményezés. www.zöldcivil.hu.: NAIH-82995/2015.
Ügyfélkapcsolat. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83041/2015.
Nem hivatalos statisztika célját szolgáló adatbázis kezelése. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83002/2015.

Budapest-Őriszentpéter, 2016.02.22.