Házirend

Környezetvédő és Természetvédő Civil Szervezetek
25. Országos Találkozójának
(Tokaj, 2015. április 24-26.)
házirendje

Jelen házirend az Országos Találkozó internetes oldalán (ZoldCivil.hu és a ZöldCivil.hu), facebook oldalán (/zoldot), valamint a Találkozó programjainak helyszínéül szolgáló épületek bejáratainál és a Találkozó információs pultjánál közlésre kerül, megismerhető, elérhető.

Az Országos Találkozó szervezője az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, valamint az Így lesz kerek a világ! Egyesület.

A találkozó résztvevője, aki a találkozóra regisztrál a honlapon és/vagy élőben a helyszínen, illetve aki a találkozó programjainak otthont adó helyszínekre belép. A szervező indoklással megtagadhatja a részvételi lehetőséget a részt venni szándékozótól.

A találkozó programjainak helyszíneire belépő résztvevő a belépésével együtt automatikusan elfogadja a házirendet.

A házirend módosulásáról a szervező tájékoztatja a regisztrált résztvevőket a regisztrációnál megadott e-mail címükön keresztül, valamint kifüggeszti az új házirendet a fent megadott helyeken. Az új házirendet el nem fogadó résztvevő kérheti regisztrációja törlését. Amennyiben a résztvevő 1 napon belül nem kéri regisztrációja törlését, úgy az új házirendet elfogadottnak tekinti. A szervező nem vállal felelősséget a regisztrációnál megadott hibás e-mail címekből, vagy a kiküldött levél szűrőkön való fennakadásából fakadó tájékozatlanságért. A levél biztonságos megérkezése érdekében a zoldot2015@gmail.com e-mail címet javasolt a résztvevőnek az elektronikus levelezési címtárába felvennie. A találkozó programjainak helyszíneire belépő résztvevő a belépésével együtt automatikusan elfogadja az új házirendet.

14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a találkozó területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. Ezekért a gyermekekért a rendezvény területén nagykorú kísérőik felelősek.

A résztvevő a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, testi épségét vagy tulajdonát veszélyeztetheti vagy sértheti. A résztvevő a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek megóvására ügyelni és köteles tartózkodni azok károsításától. A rendezvényen szelektív hulladékgyűjtésre van lehetőség.

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. A résztvevő elfogadja, hogy nyilvános rendezvényen vesz részt, nyilvánosságra kerülő hang, fotó és film felvételek készülhetnek róla.

A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket a szervező nem szolgál ki. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

A Gimnáziumban és a Kollégiumban tartott programokra csak a regisztrációs pultnál átadott karszalaggal lehet belépni, és azokon részt venni.

A Kollégiumi szállást csak karszalaggal lehet elfoglalni, a szoba kulcsot csak a karszalagon szereplő szobaszám alapján adják ki a szoba lakójának. A szobákban elhelyezett értéktárgyakért a szervező felelősséget nem vállal.

A találkozón résztvevő önkéntesek sárga karszalagot és nyakba akasztható pass-t viselnek, hozzájuk lehet fordulni kérdésekkel, problémákkal.

A szervező nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért. A résztvevő anyagi felelősséget vállal az általa okozott anyagi károkért.

A szervező parkolót nem biztosít, járműveket nem őriz.

A rendezvény helyszínein dohányozni csak a hivatalosan kijelölt helyeken lehet.

A vendéglátással, a szervezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, továbbá panaszokkal és ötletekkel az információs pult munkatársaihoz lehet fordulni. Kérjük, a talált tárgyakat az információs pultnál leadni, az elveszett tárgyakat ugyanitt lehet keresni.

A szervezők a rendezvény teljes egészére (programok, szállás, étkezés, helyszínek stb.) a változtatás jogát fenntartják.

A résztvevő köteles betartani a találkozó helyszínéül szolgáló épületek és intézmények saját szabályait, azokért felelősséget vállal.

A Delegáltak jelölésére szolgáló testületi listát 2015.04.24. (pénteken) 15 órakor kezdődő SZMSZ módosító keretében kerül megvitatásra és elfogadásra. Az itt megválasztott bizottság jogosult később kiegészíteni, módosítani a testületi listát. A lista megtalálható lesz a zoldcivil.hu honlapon és az OT faliújságján.

A Delegáltak jelölését 2015.04.25. (szombat) 11 óráig lehet megtenni a meghirdetett online felületen vagy az OT faliújságján, mindkét esetben mellékelve a jelölt elfogadó nyilatkozatát (faliújság esetében leadva a regisztrációs pultnál).

A szekciók és plenárisok állásfoglalás javaslatait legkésőbb 2015.04.25. (szombat) éjfélig kell a Szervezőknek elektronikus módon leadni, valamint kifüggeszteni az OT faliújságján.

Az SZMSZ szerinti szavazati joghoz szükséges feltételek (a civil szervezet létezése; környezet- és természetvédelmi témával való foglalkozása; alapvetően közérdekű, nem nyereségérdekelt tevékenység folytatása; politikai párttól vagy gazdasági érdekcsoporttól való függetlensége) bizonyításához elegendő a birosag.hu-n és az interneten előforduló egyéb információ vizsgálata, amennyiben az előterjesztett új SZMSZ elfogadásra kerül. Kétség esetén a Szervező a résztvevőtől irásos dokumentációt kérhet. A szavazati jog a civil szervezet vagy csoport törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja számára kerül kiadásra.

Adatvédelem és adatkezelés:

A résztvevő ellenszolgáltatás nélkül kifejezetten hozzájárul a regisztrációjával megadott személyes adatainak – 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő – a szervező általi teljes körű kezeléséhez. A szervező a kezelt adatokat törvényi és szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező esetek, valamint a Koordinációs Tanács és a következő Országos Találkozó szervezőjének kivételével harmadik személynek nem adja át. A külső beavatkozás – hackertámadás, honlapfeltörés – következtében ismertté vált adatokért a szervező nem tartozik felelősséggel.
Adatkezelő: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
Adatfeldolgozó: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a résztvevő részt vehessen a szervező által meghirdetett Országos Találkozón, valamint tájékoztatást kaphasson hírekről, programokról.
Szervező a résztvevő által megadott adatokat szerződéses és/vagy törvényi kötelezettség által megszabott kötelező adatkezelési határidő lejártáig, továbbá az Országos Találkozók és az általa létrehozott struktúrák (honlap, levlisták, KT, FEB) fennállásáig kezeli.
A résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti helyesbítésüket és törlésüket az alábbi címeken: E-mail: info@igyleszkerekavilag.hu; Postai úton: Így lesz kerek a világ! Egyesület  (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 26.).
A résztvevő adatszolgáltatása önkéntes, a résztvevő elfogadja, hogy amennyiben törvény vagy szerződéses kötelezettség a szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a résztvevő által kért törlésnek a szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény 13-17. pontjai (14-23.§) biztosítják.
A résztvevő elfogadja, hogy 18 év alatti résztvevő esetében a törvényi kötelezettségnek megfelelően a szervező szülői hozzájárulást kérhet az adatkezelés engedélyezéséhez. Hozzájárulás hiányában a szervező törölheti a résztevőt.

NAIH nyilvántartási számok:

Honlapon történő regisztráció. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82990/2015.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. www.zoldcivil.hu. NAIH-82991/2015.
Adatbázis építése. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82992/2015.
Aláírásgyűjtés – polgári kezdeményezés. www.zoldcivil.hu.: NAIH-82993/2015.
Ügyfélkapcsolat. www.zoldcivil.hu.: NAIH-83001/2015.
Nem hivatalos statisztika célját szolgáló adatbázis kezelése. www.zoldcivil.hu.: NAIH-83000/2015.
Honlapon történő regisztráció. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83588/2015.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83040/2015.
Adatbázis építése. www.zöldcivil.hu.: NAIH-82994/2015.
Aláírásgyűjtés – polgári kezdeményezés. www.zöldcivil.hu.: NAIH-82995/2015.
Ügyfélkapcsolat. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83041/2015.
Nem hivatalos statisztika célját szolgáló adatbázis kezelése. www.zöldcivil.hu.: NAIH-83002/2015.

Tokaj, 2015.04.22.